امکان سنجی اجرای هم‌پیمایی در شهر تهران

8%

امکان سنجی اجرای هم‌پیمایی در شهر تهران

مقاله:‌امکان سنجی اجرای هم‌پیمایی در شهر تهران

همپيمايي در واقع استفاده مشترك از يـك خـودرو توسـط افـرادي كـه بخـش عمـدهاي از مسـير رفتوآمدشان مشترك بوده و زمان رفت و برگشتشان نيز با هم هـمخـواني دارد. هـمپيمـايي هـم ميتواند در مورد سفرهاي بين شهري انجام گيرد و هم سفرهاي درون شهري. بدينگونه كه افرادي كه قصد سفر در يك زمان واحد، از يك مقصد معين به يك مبدأ مشترك را دارند، مي تواننـد طـي توافقي كتبي و يا شفاهي، از يك خودروي سواري مشترك استفاده كنند.

در سفرهاي بـين شـهري عموماً فردي كه صاحب خودرو است تنها رانندگي ميكند، در عوض افرادي كه با او سفر ميكنند، مخارج خودرو اعم از سوخت و مخارج تعميرات خـودرو را بـهعهـده مـي گيرنـد. امـا در مسـيرهاي درونشهري، ۳ يا ۴ نفر از افرادي كه در يك محله زندگي ميكنند و محل كارشان نيـز در نزديكـي هم است، توافق ميكنند هر روز با خودروي شخصي يكي از خودشان به محل كار بروند و بازگردند و يا اگر يكي از آنها فاقد خودروي شخصي باشد، هزينه آن را بپردازد.

همپيمايي، باعث كـاهش تعـداد وسايل نقليه تكسرنشين و افزايش ظرفيت حمل مسافر در معابر مـيشـود؛ يكـي از عوامـل اصـلي بحران آلودگي هواي تهران كه هرساله در ماه هاي پاياني پاييز و آغازين فصل زمستان بـه اوج خـود ميرسد، تردد خودروهاي تكسرنشين در شهر تهران ميباشد. در اين پژوهش پرسشنامه اي تنظيم و صدوپنجاه نفر از كارشناسان تصادفات تهران بزرگ بهصورت تصادفي انتخـاب شـدند كـه پـس از پاسخ دادن به سوالات، جوابها با نرمافزار spss تجزيه و تحليل شد؛ مردها ۳۴/۸۹ درصـد و زنهـا ۶۶/۱۰ درصد افراد گروه نمونه را تشكيل ميدهند و چون سطح معناداري آزمون، صفر بهدست آمده و از ضريب همبستگي كوچكتر ميباشد بنابراين فرض پژوهش يعني امكان اجـراي هـم پيمـايي در شهر تهران مورد تأييد است.

 

كليدواژهها: همپيمايي، آلودگي هوا، خودرو تكسرنشين، ترافيك، ذخيره سوخت.

 

موسي وطن خواه: استاديار راه وترابري پژوهشكده حملونقل، مركز تحقيقات راه و مسكن و شهرسازي

داود دعاگويان: استاديار ارتباطات دانشگاه علوم انتظامي امين

محمدرضا احدي: كارشناسي ارشد مديريت ترافيك، دانشكده راهور، دانشگاه علوم انتظامي امين

 

مشاهده سایر جزوات حقوقی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “امکان سنجی اجرای هم‌پیمایی در شهر تهران”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *