تاثیر شبکه های اجتماعی در کاهش احساس امنیت شهروندان ایلامی

21%

مقاله: ‌تاثیر شبکه‌های اجتماعی در کاهش احساس امنیت

تاثیر شبکه های اجتماعی در کاهش احساس امنیت شهروندان ایلامی

مسئله اساسی این مقاله با توجه به رشد شتابان شبکه های اجتماعی مجازی و وضعیت پلیس، پاسخ گویی به برخی از پرسش هاست. شیوه های تولید و انتشار اخبار، اطالعات و…امنیتی از سوی شبکه های اجتماعی مجازی در کشورمان چگونه است؟ این فرآیند تا چه اندازه بر احساس امنیت تاثیر می گذارد؟ نقش پلیس در پیشگیری، کنترل، کاهش یا مدیریت این شبکه ها و آن شایعات چیست و تا به کنون تا چه اندازه پلیس موفق بوده است؟

به عبارت دیگر تاثیر شبکه های اجتماعی در گسترش اخبار، اطالعات، و…تا چه اندازه بوده و پیشگیری های پلیسی برای افزایش احساس امنیت تا چه انداره موفق بوده است؟ تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایش بر روی ۳۴۰ نفر از شهروندان ایالمی بوده است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.

روش گردآوری اطالعات میدانی و ابزار آن پرسش نامه محقق ساخته با ۱۹گویه و ذیل دو فرضیه بوده است. روایی پرسشنامه از طریق روش منطقی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ )که آلفای کل برابر ۸۰۹/۰ )بود. بر اساس یافته ها، ظاهراً شبکه های اجتماعی موبایلی بر احساس امنیت موثر بوده است انحراف معیار ۰۴۰۸٫۱ و میانگین نیز ۱۱۷۳٫۳ بدست آمده است که از حد وسط طیف لیکرت)۳ )بزرگتر است.

از سوی دیگر حد باال و پایین فاصله اطمینان مقداری بزرگتر از صفر بوده)مثبت( است و ادعای آزمون تایید می شود. بنابراین با اطمینان ۹۵ %می توان گفت شبکه های اجتماعی موبایلی بر احساس امنیت موثر بوده است. یافته ی دیگر تحقیق آن بوده که ظاهراً نقش پلیس بر احساس امنیت موثر بوده است. بر اساس نتایج مندرج در جداول تحقیق با اطمینان ۹۵ %می توان گفت نقش پلیس در کاهش شایعات شبکه های اجتماعی موبایل موثر بوده است.

 

کلیدواژه ها: شبکه های اجتماعی تحت موبایل، احساس امنیت، اقدامات پیشگیرانه پلیس، شایعه.

 رضاعبدالرحمانی: دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین

داود دعاگویان: دانشیار و عضو گروه علوم اجتماعی دانشگاه علوم انتظامی امین و نویسنده مسئول)

اکبر رضا زاده: استاد یار دانشگاه علوم انتظامی امین.

 

 

مشاهده سایر جزوات حقوقی

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تاثیر شبکه های اجتماعی در کاهش احساس امنیت شهروندان ایلامی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *