نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

35%

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

در این مطلب مجموعه نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم (خرداد ماه) را همراه با جواب تشریحی می‌توانید دانلود کنید.

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی

در این مطلب برای شما دانش آموزان عزیز پایه چهارم ابتدایی  مجموعه کاملی از نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی در نوبت اول (دی ماه) و نوبت دوم(خرداد ماه) به همراه پاسخ (جواب) تشریحی را آماده کرده ایم که می‌توانید بعد از خرید دانلود کنید. قبل از دانلود هر سری از نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم ابتدایی می‌توانید تعدادی از سوالاتی که در این مجموعه مطرح شده است را مشاهده کنید. همچنین برای بررسی کیفیت فایل دانلودی، تصویری از نمونه سوالات در صفحه قرارداده شده است  که می‌توانید آن را مشاهده نمایید. امیدواریم این مجموعه سوالات برای آمادگی شما عزیزان در امتحانات پیش‌رو مفید واقع شود. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص نمونه سوالات جمع آوری شده برای ما ارسال کنید.

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه اول):

نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول همراه با پاسخ تشریحی1

الف) با توجه به الگوی زیر عدد بعدی کدام است ؟        

۱۵،۱۶،۱۳،۱۴،۱۱،۱۲

الف) ۱۰

ب) ۹

ج) ۱۳

د) ۱۶

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه دوم):

مقسوم علیه تقسیمی عدد ۸ می باشد. باقی مانده کدام عدد نمی تواند باشد ؟

الف )۳     

ب)۶   

ج)۸       

د) ۰

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه سوم):

۳-در یک مهمانی ۲۳۴ نفری ۲۷ دست کارد و چنگال تهیه کردیم.(هر دست برابر با ۶ عدد است.)چند دست
کارد و چنگال دیگر برای پذیرایی باید تهیه کنیم؟

۴-در چاپ شماره ی صفحات کتابی۱۲ رقم به کار رفته است.این کتاب چند صفحه دارد؟

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه چهارم):

۷-یک میوه ﻓﺮوش ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻫﺎي ﺧﻮد را در ﺟﻌﺒﻪ ﻧﮕﻪ داري ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و در ﻫﺮ ﺟﻌﺒﻪ ۳۲ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﻣﯽ ﮔﺬارد. 
اﮔﺮ ۸۴۳ﭘﺮﺗﻘﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺪ . ﯾﮏ ﻣﯿﻮه ۷ ﺟﻌﺒﻪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ؟ ﭼﻨﺪ ﭘﺮﺗﻘﺎل ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ؟

 

 بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت اول(نمونه پنجم):

۱۱-تقسیم های زیر را انجام دهید و رابطه آن ها را بنویسید.

۶۵۴/۱۵    ۸۹/۵     ۹۴/۶   ۶۸/۳

۱۲-علی ۶۷۵ صندلی را می خواهد در ۲۳ ردیف بچیند. او چمد صندلی در هر ردیف می تواند بچیند؟

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم(نمونه اول):

۲- الگوهای عددی زیر را ادامه دهید
۱و۷و۴و۱۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰
۳۰و۳۶و۴۲و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰و۰۰۰

۳-درستی یا نادرستی عبارت های زیر را مشخص کنید.

الف) عدد ۸۱۰هم بر۲وهم بر۵بخش پذیراست

ب) مجموع زاویه های یک چهارضلعی برابر با با۱۸۰درجه است

ج) اگر دوکسر، مخرج برابر داشته باشند کسری بزرگ تر است که صورت بزرگ تری داشته باشد.

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه دوم):

۱-باتوجه به عدد ۸۶۵۲۳۱۳۰۱۸۷ به سوال های زیرپاسخ دهید.

الف) این عدد را به حروف بنویسید.

ب)درباارزش ترین طبقه چه رقم هایی وجود دارد ؟

پ)درمرتبه ی صدگان میلیون این عدد چه عدد چه رقمی قرار دارد؟

ت)یا رقم های طبقه ی هزاراین عدد این عدد سه رقمی را بنویسید

ب)درباارزش ترین طبقه چه رقم هایی وجود دارد ؟

پ)درمرتبه ی صدگان میلیون این عدد چه عدد چه رقمی قرار دارد؟

ت)یا رقم های طبقه ی هزاراین عدد این عدد سه رقمی را بنویسید

 

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم (نمونه سوم):

-جاهای خالی را با عبارت های مناسب پر کنید:

مستطیل در صورتی که ………….. برابر شوند، مربّع نامیده می شوند.

در هر متوازی اضلاع اندازه ………. روبرو با هم مساوی و ………… روبرو با هم موازی است

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی “

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه چهارم):

۳-دریک ظرف ۵شکلات فندقی ۴شکلات کره ای و۲شکلات بادامی وجود دارداگربدون نگاه کردن یکی از شکلات هابیرون بیاوریم احتمال بیرون آمدن کدام شکلات بیش تراست ؟

الف)درچه سالی بیش ترین کتاب درکتابخانه وجود داشته است ؟

ب)تعداد کتاب ها درسال های مختلف چه تغییری کرده است ؟

 

بخشی از موارد مطرح شده در صفحه نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی نوبت دوم با جواب تشریحی(نمونه پنجم):

نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان نوبت دوم با جواب5

١ –  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﻮال هﺎﯼ زﻳﺮ ﭘﺎﺳﺦ دهﻴﺪ   :  ٢١۵٣۴٠۶٩٧   

 اﻟﻒ ) ارزش ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺰرگ ﺗﺮﻳﻦ   رﻗﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟………………………………… …………………………………….   

ب) ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮﻳﻦ رﻗﻢ در ﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯼ اﺳﺖ ؟…………………………………. …………………………………… 

ج)رﻗﻢ هﺎﯼ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯼ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﭼﻴﺴﺖ ؟…………………….. ……………………………………………………….. 

 د ) در ﺑﻴﺶ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭼﻪ رﻗﻤﯽ ﻗﺮار دارد ؟…………………….. …………………………………………………  

و) اﻳﻦ ﻋﺪد را ﺑﺎ ﺣﺮوف ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ ؟……………………………… ……………………………………………………  

ر )  رﻗﻢ۵ در ﭼﻪ ﻣﺮﺗﺒﻪ اﯼ اﺳﺖ ؟……………………………………….. ………………………………………….  

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

” نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی 

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

اینستاگرام سایت

بیشتر بدانید:

نمونه سوال امتحانی تاریخ و مدنی چهارم دبستان با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم با جواب تشریحی

🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐🌐

در صورتی که به آرشیو کامل نمونه سوال‌های امتحانی چهارم ابتدایی در تمام دروس به همراه پاسخ نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه نمونه سوالات امتحانی چهارم ابتدایی مراجعه کنید.

همچنین در صورتی که به آرشیو نمونه سوالات ریاضی چهارم دبستان به صورت جداگانه در نوبت اول و دوم نیاز داشتید، می‌توانید به صفحه های نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان نوبت اول و نمونه سوالات امتحانی ریاضی چهارم دبستان نوبت دوم مراجعه کنید.

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی با جواب تشریحی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *