خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی

خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی

جزوه ی خلاصه شده درس حساب دیفرانسیل رشته ریاضی فیزیک جهت استفاده ی دانش آموزان دوره ی پیش دانشگاهی، شامل درسنامه نکات و مثال های مختلف در این پست قابل دانلود است.

این فایل توسط همکار تلاشگرمان جناب آقای مرتضی بابالویان دبیر ریاضی دبیرستان های شهرستان رباط کریم و شهر تهران تهیه و به سایت زرین درس ارسال گردیده است.

با تشکر از استاد بابالویان

خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال چهارم ریاضی

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️

✅لینک های دانلود:

مفاهیم پایه

اعداد حقیقی/خط حقیقی/اصل های… > محمد صادق رحمانی > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

اعداد حقیقی/خط حقیقی/اصل های… > افشین نبی ئی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

بسط اعشاری اعداد گویا > آرش حسین پور > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

بسط اعشاری اعداد گویا > مختار منصوری > برای دانلود کلیک کنید.            دانلود فایل PDF

ترتیب و نامساوی > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

ترتیب و نامساوی > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

بازه های اعداد > مختار منصوری > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

بازه های اعداد > محمد مشایخی > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

قدر مطلق > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

قدر مطلق > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

 

دنباله ها

دنباله های عددی > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

دنباله های عددی > محمد صادق رحمانی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

انواع دنباله ها > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

انواع دنباله ها > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

همگرایی دنباله ها > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

همگرایی دنباله ها > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

همگرایی دنباله ها > سیف الله غلام پور >برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

همگرایی دنباله ها > سیف الله غلام پور >برای دانلود کلیک کنید.             دانلود فایل PDF

دنباله های واگرا به بی نهایت > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

دنباله های واگرا به بی نهایت > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

جبر دنباله ها > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

جبر دنباله ها > جهانگیر محمد آقایی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

 

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی

حد و پیوستگی

خط های مماس و حد/مفهوم حد/فرایند حد > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

خط های مماس و حد/مفهوم حد/فرایند حد > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

حد در بی نهایت > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

حد در بی نهایت > کامیار قاجار > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

قضیه ی فشردگی > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

قضیه ی فشردگی > جهانگیر محمد آقایی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

حد های یک طرفه > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

حد های یک طرفه > جهانگیر محمد آقایی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

پیوستگی تابع > محمد صادق رحمانی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

پیوستگی تابع > محمد مشایخی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مجانب قایم و حد تابع کسری > محمد صادق رحمانی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مجانب قایم و حد تابع کسری > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مجانب افقی و حد در بی نهایت > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

مجانب افقی و حد در بی نهایت > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مجانب مایل و حد بی نهایت در بی نهایت > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مجانب مایل و حد بی نهایت در بی نهایت > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

 

مشتق و کاربرد آن

آهنگ تغییر و خط مماس > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مشتق تابع > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مشتق تابع > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

آهنگ تغییر > امیر پناهی فر > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

آهنگ تغییر > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تابع مشتق > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

تابع مشتق > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

نتایج اولیه مشتق پذیری > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مشتق توابع مثلثاتی > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مشتق توابع مثلثاتی > محسن رعنایی > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

مشتق مراتب بیشتر از یک > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مشتق مراتب بیشتر از یک > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

قاعده زنجیری > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

قاعده زنجیری > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مشتق ضمنی > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مشتق ضمنی > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مشتق توابع نمایی و لگاریتمی > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مشتق توابع نمایی و لگاریتمی > امیر پناهی فر > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

اگسترمم سراسری و بهینه سازی > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

اگسترمم سراسری و بهینه سازی > امیر پناهی فر > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مشتق دوم و تقعر > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

ماکسیمم و مینیمم > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

ماکسیمم و مینیمم > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

آهنگ های تغییر وابسته > محسن رعنایی > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

رسم نمودار تابع > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

 

انتگرال

مساله مساحت > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

مساله مساحت > یغما کلانتریان > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

مساحت به عنوان حد مجموع > کامیار قاجار > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

انتگرال معین > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

انتگرال معین > سیف الله غلام پور > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

ویژگی های انتگرال معین > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.           دانلود فایل PDF

ویژگی های انتگرال معین > علیرضا نیک خواه > برای دانلود کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

قضیه ی اساسی حساب دیفرانسل و انتگرال > یغما کلانتریان > برای دانلود کلیک کنید.         دانلود فایل PDF

قضیه ی اساسی حساب دیفرانسل و انتگرال > یغما کلانتریان > برای دانلود فایل کلیک کنید.          دانلود فایل PDF

 

 ??????????

” خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی “

??????????

اینستاگرام سایت

بیشتر بدانید:

نمونه سوالات علوم چهارم ابتدایی با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی تاریخ و مدنی چهارم دبستان با جواب تشریحی

نمونه سوال امتحانی جغرافیا چهارم با جواب تشریحی

خلاصه دروس شیمی چهارم ریاضی

خلاصه دروس فیزیک چهارم ریاضی

????????

 

اطلاعیه

در صورتی که شما صاحب اثر این فایل میباشید و قصد توقف فروش را دارید لطفا با ایمیل رسمی سایت خود مدارک و مستندات مبنی بر اثبات صاحب اثر بودن را به ایمیل ZarinDars@Gmail.Com ارسال و منتظر پاسخ از طرف همکاران ما باشید دقت فرمایید مدت زمان توقف فروش بین یک هفته تا یک ماه میباشد که به شما اطلاع رسانی خواهد شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “خلاصه دروس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش ریاضی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *